Пиши сюди:

Пиши сюди:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

 

 

Компанія “Cleverstudy”_, в подальшому Виконавець, з однієї Сторони, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умов надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Виконавець – це субʼєкт господарювання, який визначений у рахунку на оплату, в залежності від виду Послуги, що буде замовлена.

Замовник — особа, що уклала з Виконавцем Договір за допомогою оформлення замовлення на сайті https://cleverstudy.com.ua/_, або будь-яким доступним способом на ресурсах Виконавця (Telegram, Instagram тощо), посилання на які розміщено на сайті https://cleverstudy.com.ua/

Послуга — діяльність Виконавця, що здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника для задоволення його особистих потреб, та включає в себе в тому числі, але не виключно, послуги у сфері освіти щодо особливостей вивчення обумовленої Сторонами дисципліни, консультацій щодо написання зразку наукової роботи, надання прикладів оформлення наукових робіт, розробка шаблонів окремих видів наукових робіт, інформування про особливості написання та оформлення окремих видів наукових робіт, надання навчальних матеріалів і рекомендацій тощо.  

Послуга надається відповідно до визначених Виконавцем цін робіт, що визначається в залежності від складності та обсягу індивідуального замовлення Замовника.

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://cleverstudy.com.ua/.

 

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Цін та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

1.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.3.3. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 

1.4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

1.4.1. Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику Послуги.

1.4.2. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.

1.4.3. Надання Замовником Виконавцю необхідної інформації та відомостей, необхідних для отримання відповідної Послуги.

1.4.4. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання Послуги у розмірі, встановленому Виконавцем, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобовʼязується, за вказаними Замовником даними у індивідуальному замовленні, надати Послугу послуги у сфері освіти щодо особливостей вивчення обумовленої Сторонами дисципліни, консультацій щодо написання зразку наукової роботи, надання прикладів оформлення наукових робіт, розробка шаблонів окремих видів наукових робіт, інформування про особливості написання та оформлення окремих видів наукових робіт надання навчальних матеріалів і рекомендацій тощо, а Замовник зобовʼязується оплатити Виконавцеві зазначену Послугу.

2.2. Умови Договору поширюються на всі види Послуг, що представлені на Сайті,  на ресурсах Виконавця, а також на ті, що можуть бути додатково погоджені Сторонами під час дії Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобовязаний:

3.1.1. Забезпечити надання Послуг, відповідно до предмету Договору.

3.1.2. Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього Договору в розумний строк неохібний для надання повної відповіді, що визначається Виконавцем.

3.1.3. Відповідати за збереження інформації та відомостей, переданих йому Замовником для надання Послуг.

3.1.4. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом.

3.1.5. Виконавець зобов’язується вносити необхідні корективи, зміни та доповнення в надану Послугу тільки в межах індивідуального замовлення Замовника, за умови звернення Замовника до Виконавця з такою необхідністю протягом 30 робочих днів після надання послуги у повному обсязі, у тому числі, але не виключно, надіслання у Telegram або через інформаційні системи Виконавця,  повної версії прикладу оформлення наукової роботи/шаблону окремого виду наукової роботи/тексту консультації. Термін внесення необхідних виправлень і доповнень Виконавцем визначається відповідно до складності кожного окремого звернення Замовника.

3.1.6. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору.

3.2.2. Вносити зміни до цього Договору  шляхом публікації нової редакції та/або змін до них на Сайті https://cleverstudy.com.ua/ і розміщення на цьому Сайті відповідного повідомлення про запровадження цих змін.

3.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

3.2.4. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором. При цьому кошти, сплачені Замовником в якості плати за замовлені ним Послуги, не повертаються.

3.2.5. У разі необхідності внесення коректив, змін та доповнень у надані Послуги, що виходять за межі індивідуального замовлення, Виконавець може внести корективи, зміни та доповнення  за додаткову оплату таких Послуг Замовником, сума додатково наданих послуг визначається Виконавцем.

3.2.6. У разі необхідності Виконавець має право продовжити строк надання Послуг в односторонньому порядку до 30  робочих днів без письмового повідомлення Замовника.

3.2.7. На дострокове надання Послуги за цим Договором без погодження із Замовником.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобовязаний:

4.1.1. Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію та відомості, що необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором.

4.1.2. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

Замовник ознайомлюється з наданим прикладом оформлення наукової роботи/шаблоном окремого виду наукової роботи/текстом консультації та на підставі отриманої інформації та знань у відповідності з чинним законодавством готує роботу самостійно з урахуванням вимог навчального плану, програми свого навчального закладу та згідно правил академічної доброчесності.

4.1.3. Підписати та направити електронною поштою, яка вказується на сайті Виконавця,  Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом трьох днів з моменту надіслання Виконавцем листа електронною поштою, Замовник не надішле свої письмові заперечення на адресу електронної пошти Виконавця, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, Послуги надані у повному обсязі, він їх отримав та не має претензій до них по якості та об’єму. Доказом надсилання листа буде відображення відправлення у електронному вигляді. У будь-якому разі Послуги вважаються наданими з моменту надання Послуги відповідно до Предмету Договору у повному обсязі .

4.1.4. Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.

4.1.5. Належним чином виконувати всі умови даного Договору.

4.1.6. Внести плату за Послуги Виконавця у повному обсязі.

4.1.7. При відмові прийняти надані Послуги з підстав, не зазначених у договорі, Замовник зобов’язується оплатити надані послуги в розмірі 100 %.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором, індивідуальним Замовленням. 

 

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від індивідуального замовлення Замовника. 

5.2. Надання замовлених Замовником Послуг здійснюється за попередньою оплатою.

5.3.Замовник сплачує 50% вартості Послуг (попередня оплата), шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у національній валюті України.

5.4. Наступний платіж у розмірі 50% вартості Послуг здійснюється Замовником протягом одного дня з моменту усного/письмового повідомлення Виконавцем Замовника про готовність надати Послугу у повному обсязі.

5.5. За домовленістю Сторін можлива 100% попередня оплата наданих Послуг.

5.5. Моментом оплати вважається час надходження коштів на рахунок Виконавця.

 

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. За умови відсутності у Замовника чітких критеріїв надання Послуги (наприклад, план роботи тощо) Виконавець надає Послугу базуючись на власному досвіді на свій розсуд, дотримуючись лише тематичного завдання, наданого Замовником.

6.2. Замовник гарантує, що братиме за необхідністю активну участь у наданні Послуги: наприклад, перевіряти інформаційні матеріали, зразок наукової роботи тощо, вказувати свої побажання тощо. Якщо Замовник не дотримується цього, подальші претензії з його боку щодо якості, строків надання Послуг не розглядатимуться.

6.3. За необхідності передбачено внесення правок в інформаційні матеріали, зразок наукової роботи тощо. Такі правки вносяться безкоштовно, за умови якщо вони відповідають вимогам первісного звернення Замовника, що вказуються під час першого обговорення деталей надання Послуг, та якщо про такі правки Замовник звернувся протягом трьох наступних днів з дати надання послуги з дати надання інформаційних матеріалів, зразків наукових робіт тощо Замовникові. За відсутності хоча б однієї з описаних умов – правки вносяться за додаткову плату.

6.4. Якщо у результаті надання Послуги буде необхідно передати Замовникові інформаційні матеріали, зразки наукових робіт тощо, підтвердженням такого надання  буде слугувати діалог у Instagram, Telegram, E-mail, що містить інформацію про відправлення файлу Замовникові  з відповідними інформаційними матеріалами, зразками наукових робіт тощо.

6.5. У випадку односторонньої відмови від надання Послуг з ініціативи Замовника,  грошові кошти останньому не повертаються.  Якщо Замовник повідомив про односторонню відмову від Договору не пізніше 12 годин з моменту акцепту, та Виконавець ще не почав надавати послугу, Сторонами може бути узгоджений порядок повернення частини коштів, якщо такі кошти були сплачені Замовником.

6.5. У разі відмови у прийнятті Послуг Замовником з підстав, що не зазначені у договорі, грошові кошти не повертаються.

 

7. УМОВИ ЗМІНИ ТА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір може бути припинений (розірваний) Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення Замовнику сплаченої Виконавцеві оплати у випадках якщо:

– Замовник порушив умови Договору;

– Прострочення оплати Замовником платежів у розмірах та у строки, передбачених цим Договором більше, ніж на 3 (три) календарні дні поспіль, дія Договору припиняється з ініціативи Виконавця, при цьому попередня оплата, сплачена Виконавцю, не повертається.

7.2. Цей Договір може бути достроково розірваний лише за ініціативою Виконавця.

7.3. Зміна та доповнення Договору

7.3.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України, шляхом його розміщення на цьому сайті у новій редакції.

Про такі зміни Виконавець повідомляє шляхом розміщення інформації на сайті; 

7.3.2. Продовження користування Замовником послугами Виконавця після дати публікації на цьому сайті Договоруу новій редакції є фактом надання Замовником згоди на зміни та доповнення до Договору та їх погодженням шляхом мовчазної згоди.

7.3.3.. На підставі статті 634 “Договір приєднання” Цивільного кодексу України Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

7.4. Сторони узгодили, що в разі розірвання Договору та за наявності у Замовника невиконаних зобов’язань, що підлягають сплаті на користь Виконавця, Замовник зобовʼязується виконати такі зобовʼязання в повному обсязі до спливу тридцятиденного строку з дня відправлення Замовникові повідомлення про розірвання Договору. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Замовником під час замовлення Послуг.

8.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобовʼязань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обовʼязки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін та які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору.

8.4. Виконавець звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ ушкодження електроживлення і мереж звʼязку, збоїв програмного забезпечення, технічні збої тощо), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, які спричинили невиконання Виконавцем Умов Договору та/або договорів, що укладаються в рамках Договору.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання всіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

 

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

10.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, Сторони домовилися:

– усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

– на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцеві.

10.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали, консультації щодо написання зразку наукової роботи, приклади оформлення наукових робіт, шаблони окремих видів наукових робіт та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору  та інших умов надання Послуг, оприлюднених на Сайті.

11.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

11.3. Замовник надає дозвіл на збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Виконавець вправі здійснювати обробку персональних даних Заявників самостійно.

11.4. Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. У разі виникнення спірних питань за цим Договором, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом перемовин, у разі недосягнення згоди – спір вирішується у судовому порядку згідно законодавства.

11.5. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

11.6. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

11.7. Замовник підтверджує те, що він розуміє, що результат отриманих Послуг за Договором призначений для допомоги, не є готовими рішеннями, такі матеріали можна використовувати як додатковий ресурс для вирішення завдань. Замовник гарантує, що він буде виконувати завдання, за допомогою у вирішенні яких він звернувся до Виконавця, самостійно або з мінімальною допомогою, яка є необхідною для самостійного виконання завдання. Замовник має діяти відповідно до норм моральності та закону, дотримуючись прав своїх інших.

11.8. В разі припинення (розірвання) Договору, винагорода, раніше сплачена Замовником Виконавцю за Договором, не повертається і не зараховується в рахунок погашення заборгованості перед Виконавцем.

 

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Замовник, підтверджує, що він як суʼєкт персональних даних до укладення Договору був повідомлений про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені законодавством про персональні дані, мету збору та обробки персональних даних, про розпорядників та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також, що він не має заперечень проти такої обробки.

12.2. Замовник підтверджує, що йому відомо про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) всіх володільців та розпорядників персональних даних, які беруть участь в обробці, про умови надання доступу до персональних даних, зокрема всю інформацію про розпорядників та третіх осіб, яким передаються або можуть передаватися його персональні дані, про механізм автоматичної обробки персональних даних.

12.3. Зокрема,  Замовник поінформований, що:

12.3.1. Володільцем персональних даних виступає Виконавець, крім тих випадків, коли обробку здійснюють інші володільці разом з Виконавцем або окремо, якщо того вимагає виконання Договору.

12.3.2. Строк обробки персональних даних Замовника відповідає строку дії Договору, якщо у Виконавця відсутні інші правові підстави для продовження такої обробки.

12.3.3. Місцезнаходженням персональних даних є місцезнаходження Виконавця відповідно до реквізитів Договору. 

12.3.4. Склад та зміст персональних даних визначається обсягом послуг.

12.4.Замовник зазначає, що на момент укладення Договору він не має заперечень проти обробки своїх персональних даних та будь-яких застережень щодо такої обробки, а також що не має заперечень проти автоматизованих рішень, які можуть мати для нього правові наслідки.

12.5. Замовник бере на себе зобовʼязання не зловживати правами на доступ, на мотивоване заперечення, мотивовані зміну або знищення своїх персональних даних.

12.6. Замовник підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені Законом України “Про персональні дані”, мету обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

12.7. Замовник підтверджує, що всі його згоди на обробку персональних даних, що надані Банку та/або інших володільцям, які беруть участь в обробці персональних даних за Договором, є наданими добровільно, за умови попередньої проінформованості Замовника та за відсутності будь-якої дискримінації чи обмеження свободи вибору.

12.10. Поміж інших обставин, під час укладання Договору Виконавець отримує згоду Замовника  щодо наступних видів обробки персональних даних:

12.10.1. Використання та зберігання cookie-файлів та інших онлайн-ідентифікаторів під час використання веб-сайтів Виконавця на своєму кінцевому пристрої. Виконавець використовує cookie- файли з метою аналізу відвідувань веб-сайту, надання послуг та оцінки ефективності рекламних кампаній.

12.10.2. Здійснення Виконавцем телефонних дзвінків, а також здійснення телефонного запису при зверненні до Виконавця, зберігання такого запису та його використання та поширення в разі виникнення спорів між Сторонами.

12.10.3. Надсилання Виконавцем електронних повідомленя у Telegram, Instagram, на електронну пошту тощо, а також здійснення зберігання таких повідомлень при зверненні до Виконавця, та їх використання та поширення в разі виникнення спорів між Сторонами.

12.10.4.В інших випадках, коли Замовникові пропонується надати згоду на обробку персональних даних.

12.11. Замовник підтверджує, що до укладення Договору він ознайомився з ПОЛІТИКОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (далі – Політика), що розміщена на веб-сайті Виконавця. Замовник запевняє, що зміст Політики йому зрозумілий, а сам документ доступний для ознайомлення в будь-який час. Замовник розуміє, що зміст Політики може змінюватися з часом відповідно до змін в процесах обробки та захисту персональних даних Виконавцем, погоджується вважати себе повідомленим у випадку таких змін та бере на себе зобовʼязання ознайомлюватися з Політикою з розумною періодичністю.Scroll to Top